Overlast A1/A35

GroenLinks Borne maakt zich zorgen over het fijnstof van de naastliggende wegen en de uitstoot nav NOx

Met GroenLinks bijt u niet in het (fijn)stof!

In het verkiezingsprogramma maakt GroenLinks Borne zich zorgen over de luchtvervuiling (fijnstof) die door de A1/A35 wordt veroorzaakt en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Zoals u op de onderstaande luchtfoto kunt zien, ligt de A1/A35 ten westen van Borne. Aangezien we meestal westenwind hebben in Nederland, is het aannemelijk dat het fijnstof van het wegverkeer over Borne waait. Opvallend is de korte afstand tussen bijvoorbeeld ’t Letterveld en de snelweg.

Wij hebben via een persbericht aandacht gevraagd voor de fijnstofproblematiek en de veiligheid. U vindt dit bericht op onze site. Daarnaast hebben we een open brief aan de gemeenteraad van Borne gestuurd.

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over fijnstof.

Problemen rond de overlast van het verkeer tussen Azelo en Buren.

Het westelijke deel van Borne gaat gebukt onder de overlast van het verkeer op het bovenvermelde traject.

Deze overlast manifesteert zich in de vorm van geluidsoverlast, uitstoot van het giftige NO2 en het eveneens giftige fijnstof.

De overlast van geluid is het eerste wat opvalt, maar de andere twee problemen zijn een sluipend gevaar, want dat zijn stoffen die op termijn grote gezondheidsproblemen veroorzaken.

Deze overlast is al vaker aan de kaak gesteld door dhr Paul Cohn.

Paul Cohn is gekwalificeerd deskundige op het gebied van luchtvervuiling en mede door hem is Roel Martens met de neus op de feiten gedrukt.

In 2014 heeft Roel Martens samen met meerdere inwoners van Borne gepleit voor het uitvoeren van een meting met name t.b.v. de uitstoot van No2 en fijnstof.

Dit is toen opgepikt door Borne Nu en er is toen een meting uitgevoerd door de fa. Cauberg Huigens. Het probleem is echter dat die meting niet is gedaan volgens de daarvoor geldende EU-norm, iets wat door Cauberg Huigens zelf is toegegeven. De meting was dus klungelwerk.

De meting is uitgegaan van daggemiddelden en dan krijg je een veel te rooskleurig beeld.

Paul Cohn is verder gegaan. Door het ministerie van infrastructuur en milieu wordt namelijk een kaart onderhouden (www.atlasleefomgeving.nl) waarop van uur tot uur de waarden van de uitstoot van die stoffen wordt weergegeven.

Uit die gegevens blijkt dat op het bewuste traject zowel ‘s morgens als ‘s avonds tijdens de spits, de toegestane waarden ruim overschreden worden en dat neemt nog steeds toe!

De EU-norm staat die uur overschrijding maximaal achttien keer per jaar toe, maar bij ons gebeurt dit dus minstens twee keer per dag.

Het meest trieste is echter dat het ministerie, bij navraag, beweert dat de atlas leefomgeving niet geldig is, dit terwijl ze die zelf uitgeven, overigens zijn die gegevens ook niet betrouwbaar, er wordt namelijk niet gemeten, maar gerekend waarbij de auto’s geteld worden en vermenigvuldigd met de opgegeven waarden van de autofabrikanten.

Staatssecretaris heeft echter door TNO-metingen laten doen en daaruit bleek dat bij normaal gebruik de uitstoot 600 % hoger is dan door de fabrikanten wordt opgegeven.

Het is een technisch probleem waarop in dit artikel niet verder op in gaat, maar er is info over te verkrijgen bij Roel Martens via Borne@groenlinks.nl of telefonisch 06-36008932.

 

Actie:

In het voorjaar van 2016 kreeg Roel Martens lucht van een schrijven door Paul Cohn aan de Provincie Overijssel waarin het probleem aan de kaak werd gesteld en waarin werd aangedrongen op maatregelen. Met name een meting volgens de eerdergenoemde EU-norm.

Deze brief dreigde in het ronde archief te belanden.

Roel Martens nam echter contact op met de Statenfractie van GroenLinks en deze verzorgde de mogelijkheid dat Paul en Roel in de gelegenheid gesteld werden om in te spreken tijdens een commissievergadering “verkeer”.

Zodoende togen Paul en Roel op een woensdagmiddag naar Zwolle gewapend met een USB stick die een presentatie over de uitstoot bevatte.

Tijdens die presentatie werd er weer op aandrongen om metingen te doen volgens de daarvoor geldende EU-norm.

De presentatie maakte nogal wat emoties los bij de aanwezige Statenleden en bij de daarop volgende Statenvergadering werd dit voorstel aan gedragen aan de gedeputeerde Bert Boerman.

Jammer genoeg kreeg Jeanet Duursma, fractieleider van GroenLinks geen meerderheid voor het voorstel, echter na bemiddeling van mevr. Bijleveld, Commissaris van de Koning, kon zij in een gesprek met gedeputeerde Bert Boersma een deal maken waarin een al bestaand plan ten uitvoer werd gebracht.

Dit plan was al enige jaren eerder de Staten ingebracht door de toenmalige fractieleider van GroenLinks, Daphne Dertien. Dit hield in dat tijdens de spits de maximumsnelheid op het traject Azelo/Buren teruggebracht zou worden tot 90 km/hr. door middel van de aanwezige matrixborden.

Dat is echter toen niet consequent doorgezet. Echter na het gesprek met Boerman en Jeanet is dit opnieuw ingevoerd, sterker, ook als er buiten de spits een groot aanbod van verkeer wordt gedetecteerd verlaagd men de maximumsnelheid weer en dit gaat automatisch.

Een stapje verder, maar nog niet afdoende. Overigens is het wel zo dat boven de 100 km/hr. de uitstoot kwadratisch toeneemt.

 

Paul Cohn en Roel Martens belegden daarom een overleg in het buurthuis “de Letterbak” waar het probleem werd uitgelegd aan de daar aanwezigen en er werd besloten om aan de Gemeente Borne een petitie aan te bieden met het verzoek aan de gemeente om nu een correcte meting uit te voeren volgens de EU-norm.

Deze petitie is begin 2017 aan de gemeente gestuurd.

Roel Martens heeft daarna drie keer ingesproken tijdens commissievergaderingen, zie de tekst in de bijlagen.

De daarbij aanwezige raadsleden stonden elke keer positief tegenover de gevraagde meting, echter het waren commissievergaderingen. De beslissing daarover moet nu genomen worden in de eerstvolgende raadsvergadering.

Mocht die meting doorgaan, dan heeft Borne een gefundeerde reden om aan te kloppen bij de hogere overheden, Provincie, Waterstaat en Rijksoverheid, om tot passende maatregelen te komen.

Zonder een deugdelijk meetrapport heeft de gemeente geen been om op te staan en het lijkt er op dat de raadsleden dat ook inzien.

 

GroenLinks Borne houdt de vinger aan de pols, want het is een sluimerend probleem dat voor de gezondheid van de aanwonenden echter zeer kwalijk is.

Het ligt in de verwachtingen dat de problemen nog groter worden, immers de A1 tussen Deventer en Azelo wordt in de nabije toekomst verbreed tot twee maal drie rijbanen, iets wat met het huidige verkeersaanbod geen luxe is, maar al dat verkeer moet dan straks door de flessenhals Azelo/Buren.

Na de verkiezingen is dit een punt dat nauwkeurige aandacht vereist.