Afdeling

De afdeling GroenLinks is sinds 2007 weer actief in Borne.

Wil je contact opnemen met GroenLinks Borne?

Stuur dan een mail naar borne@groenlinks.nl of bel Roel Martens op 06 3600 8932.

Voorzitter: Martin Tikken      

T: 06 1415 5181 

E: martintikken@gmail.com 

Secretaris: Roel Martens     

T: 06 3600 8932 

E: roel.g.martens@gmail.com 

Webmaster: Wim Menheere

T: 06 3972 0409 

E: w.menheere1@outlook.com

 

Doe mee om ons met de komende verkiezingen te ondersteunen.

Partij van de Arbeid en GroenLinks willen samen optrekken, vanuit de aloude wijsheid: samen sta je sterker. We willen met dit programma duidelijk maken hoe het vanuit een gezamenlijke visie beter kan in Borne. Dat is verwoord in dit verkiezingsprogramma.

WAAR STAAN WE VOOR?

We staan voor gemeenschappelijke belangen op lange termijn. Voor eerlijk delen, voor verbinding, vertrouwen en hoop. Duurzaamheid, solidariteit en openheid zijn dan de kernwaarden waar het om draait.

We gaan dus voor:

 

De sociale gemeente:

Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het niet lukt om een baan te vinden dan heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid. Als je ziek wordt of je baan verliest dan moet er een goed sociaal vangnet zijn.

Ieder kind moet een goede start en een eerlijke kans krijgen. Goed en bereikbaar onderwijs is van levensbelang, niet alleen om kennis te verwerven , maar ook om samen te spelen, te dromen over je toekomst en te leren om actief deel te nemen aan de samenleving.

In de zorg staan niet de regels centraal, maar aandacht voor de mens, ieder met zijn/haar eigen achtergrond en mogelijkheden.

Mensen, afkomstig uit andere landen/culturen zijn hier welkom en worden uitgedaagd om mee te doen. Daarvoor wordt ook ondersteuning georganiseerd.

 

De groene gemeente

We willen, dat ook onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde dorpen en wijken. Ze moeten zorgeloos buiten kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Dat betekent, dat we willen bijdragen aan minder uitstoot van gevaarlijke stoffen.

We willen zoveel mogelijk energiezuinige woningen en bedrijven. Ook als lokale overheid kunnen we het nodige doen op dit terrein. Wind en zon kunnen ons daarbij helpen.

We zetten verdere stappen in de richting van een samenleving, waar afval grondstof wordt.

 

Een gemeente waar iedereen meetelt

We willen een samenleving, waarin voor iedereen plaats is, waar iedereen meetelt en van iedereen ook een bijdrage aan die samenleving verwacht wordt binnen de eigen mogelijkheden. Dat betekent voor de gemeente, dat er ruimte en ,waar nodig, ondersteuning gegeven wordt aan betrokken inwoners om vorm te geven aan hun straat, wijk of dorp.

Dat betekent ook, dat de gemeentelijke overheid open en duidelijk communiceert over de eigen plannen en inwoners daar vroegtijdig bij betrekt.

 

HOE GAAN WE DAT AANPAKKEN?

We willen allereerst opmerken, dat het lokale bestuur de hiervoor genoemde doelen nooit alleen kan realiseren. Op veel terreinen is de rijksoverheid bepalend (bv als het gaat om aanpak van werkloosheid, sociale voorzieningen, milieubeleid), op weer andere onderwerpen stuurt de provincie of Europa. De inkomsten van de gemeente komen ook voor verreweg het grootste deel uit het gemeentefonds (een pot met geld beheerd door dezelfde rijksoverheid).

Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft zijn er belangrijke keuzes te maken.

Borne is een prachtige woon- en werkgemeente. Maar zoals in elke gemeente valt er nog veel te doen. De nieuwe taken die de gemeente in de afgelopen periode kreeg, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de jeugd , ouderen en mensen met een beperking vragen nog steeds aandacht.. De uitvoering van deze taken vraagt om een actieve, krachtige gemeente. Samenwerken met andere gemeenten is daarbij een must en de gemeentelijke euro kun je de maar één keer uitgeven. We vinden het echter belangrijk dat er aandacht blijft voor de menselijke maat en voor het gegeven dat het geld niet allesbepalend is.

 

In dit verkiezingsprogramma hebben we een groot aantal actiepunten opgenomen, verdeeld over zeven hoofdstukken. In de actiepunten staat vaak “de gemeente gaat” of de gemeente zorgt”. Bedoeld is dan dat wij vinden dat er een gemeente komt, waarin een dergelijk ‘actiepunt’ wordt gerealiseerd. Er zijn veel actiepunten, Dat is veel, maar er is ook veel te doen en we zijn heel gemotiveerd hiermee aan de slag te gaan.