Duurzaamheid en Milieu

GroenLinks Borne maakt zich sterk voor Duurzaamheid en Milieu

De mens is onlosmakelijk met de aarde verbonden. De aarde belasten en vervuilen raakt uiteindelijk alle mensen. De natuurlijke hulpbronnen raken steeds verder uitgeput. De duurzaamheidstoets moet onderdeel uitmaken van de besluiten die de gemeente neemt. Een paragraaf “Duurzaamheid” in alle beleidsstukken is geen luxe. Dat geeft inzicht in de gevolgen voor het leefmilieu en moet het bewustzijn vergroten. Bekende voorbeelden zijn: inkoop (hardhout of robinia?), zongericht bouwen, hergebruik van regenwater voor het toilet, elektrische auto’s ( inclusief laadpunten), bestrijdingsmiddelen, plaatsing zonnepanelen.

De mens is onlosmakelijk met de aarde verbonden. De aarde belasten en vervuilen raakt uiteindelijk alle mensen. De natuurlijke hulpbronnen raken steeds verder uitgeput. De duurzaamheidstoets moet onderdeel uitmaken van de besluiten die de gemeente neemt. Een paragraaf “Duurzaamheid” in alle beleidsstukken is geen luxe. Dat geeft inzicht in de gevolgen voor het leefmilieu en moet het bewustzijn vergroten. Bekende voorbeelden zijn: inkoop (hardhout of robinia?), zongericht bouwen, hergebruik van regenwater voor het toilet, elektrische auto’s ( inclusief laadpunten), bestrijdingsmiddelen, plaatsing zonnepanelen.

Klimaatverandering en luchtkwaliteit geven reden tot zorg. Ecosystemen worden aangetast en de biodiversiteit neemt af. Er zijn zorgen over de luchtvervuiling (fijnstof) die door de A1/A35 wordt veroorzaakt en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Het fietsen moet voortdurend gestimuleerd worden, omdat de activiteit gezond is, gemakkelijk en groen. De F35 moet alle aandacht blijven krijgen.

Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen gemeente en inwoners, woningcorporatie en marktpartijen. Dat geldt ook voor de asbestproblematiek. We kunnen samen staan voor een evenwichtige, verantwoorde groei. Wij dienen er samen voor te zorgen dat toekomstige generaties niet worden opgezadeld met problemen als vergifontwikkeling, uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling.

Er is veel mis met de productie van voedsel en de verleiding van de consument. Wij zien het verder ontwikkelen van beleid rondom lokaal voedsel en streekproducten als een belangrijke kans, ook in relatie tot de verduurzaming en verbreding van de landbouw en het vitaliseren van het platteland. Veelal gaat het om kleinschalige initiatieven en nevenactiviteiten. Indien dat aan de orde is, moet dat mogelijk worden gemaakt.

Het zou prachtig zijn als Borne zich ontwikkelt tot de meest duurzame gemeente van Overijssel.

 

Actiepunten

 • Bij de inkoop en aanbesteding, beleidsregels, bestemmings- en structuurplannen wordt de duurzaamheidstoets toegepast.
 • Er wordt ruimte gecreëerd voor oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 • Er worden eisen gesteld aan nieuwbouw als het gaat om de energieprestatienorm. In het kader van duurzaam bouwen dient de gemeente de norm op vrijwillige basis hoger te stellen. Uitgangspunt is: energieneutraal waar mogelijk en aansluiting op gasleidingennet in een nieuwbouwwijk wordt discussiepunt.
 • Bestaande overheidsgebouwen worden energiezuinig gemaakt.
 • Het personeel van de gemeente wordt via het Keuzemodel fiscaal gestimuleerd om te carpoolen en met het openbaar vervoer te reizen of te fietsen.
 • De openbare verlichting in het buitengebied wordt beperkt en bij (versnelde) vervanging wordt LED-verlichting (zo mogelijk met sensoren) toegepast.
 • Natuurbeheer door boeren wordt gestimuleerd. We maken van mest een probleem, maar willen het ook helpen oplossen. Dit begint bij het terugdringen van de omvang van het mestprobleem. Waar mogelijk wordt bv. bij vaststelling van bestemmingsplannen hiermee rekening gehouden We kiezen voor mestverwerking op de Vloedbelt, maar dan worden er strikte milieu-eisen gesteld, zodat er werkelijk voordeel is ten opzichte van individuele boeren.
 • Er wordt meer in fietspaden en fietssnelwegen geïnvesteerd. Fietspaden moeten veilig zijn en het parkeren van fietsen gemakkelijk.
 • Het afvalbeleidsplan wordt verder vormgegeven. Het DIFTAR-systeem kan daarbij een rol spelen. Aan de invoering van welk systeem dan ook wordt een goed voorlichtingsprogramma gekoppeld over wat er met de gescheiden afvalstromen gebeurt. De samen­werking met omliggende gemeenten blijft van belang.
 • De gemeente Borne zet zich ervoor in dat binnen haar grenzen geen genetisch gemanipuleerde gewassen worden verbouwd, omdat daardoor de biodiversiteit wordt aangetast.
 • Om de sterfte van bijen en insecten/vlinders tegen te gaan, plant de gemeente zoveel mogelijk bij/insect vriendelijke bloemen (zoals langs de Azelosestraat en bij de Ovonde) in het openbaar groen en gebruikt zij geen pesticiden. Daarmee wordt de bijenhouderij gestimuleerd.
 • De gemeente stimuleert projecten en organisaties die de productie van duurzaam lokaal voedsel en streekproducten tot doel hebben.
 • De gemeente spant zich in om de groene ruimte in de dorpskern te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
 • De gemeente spant zich in om gezonde oude en waardevolle bomen te behouden.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van het plaatsen van windmolens, waarbij inwoners van Borne, die hiervoor voelen, de mogelijkheid wordt gegeven om deel te nemen in een coöperatie, die deze windmolen(s) exploiteert.
 • Via het woonplan wordt Welbion gevraagd om ook op daken van huurwoningen zonnepanelen te installeren.
 • De gemeente zet alles in het werk om een maximale snelheid van 100 km/u ingevoerd te krijgen door de rijksoverheid, om zodoende de luchtvervuiling en de geluidsoverlast in Bornse woonwijken te beperken.
 • Door middel van milieuplannen en beeldkwaliteitsplannen zorgt de gemeente voor een goede afvoer van regenwater. Dit kan bv. ook door een subsidie te verstrekken op het installeren van een regenton.