Open Brief aan alle inwoners, raadsleden, ondernemers van de Gemeente Borne.

Het is u wellicht ontgaan, maar donderdag 4 juni a.s. zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de aanleg van de verbindingsweg over de Zenderensche Es langs industrieterrein het Molenkamp. Deze verbindingsweg is omstreden en wellicht onbetaalbaar.

De feiten:

Tijdens de laatste commissievergadering kwam dit onderwerp aan de orde. De verantwoordelijk wethouder zegde toe dat er een "A4-tje" naar de raad gezonden zou worden met een opgave van de totale kosten en een dekkingsvoorstel. Blijkbaar is het financiële plaatje zo ingewikkeld of moeilijk te verkopen dat dit document nog steeds niet is verzonden. Zonder duidelijke financiële onderbouwing kan de gemeenteraad toch geen zorgvuldig besluit nemen!

Wat tijdens de commissie vergadering wel duidelijk werd, is dat de Bornse burger de rekening gaat betalen voor de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg. Dit door een structurele verhoging van de OZB in de jaren 2017 t/m 2020 met 2 tot 2,7 % cumulatief. Maar let op! Deze verhoging stopt niet na het jaar 2020! Gedurende de gehele economische levensduur van de in de verbindingsweg te bouwen tunnel zal deze verhoging aan u doorberekend worden.

Extra zuur is dat de verbindingsweg en de tunnel hoofdzakelijk gebruikt gaan worden door forensen die niet woonachtig zijn in Borne. Hoe komen onze kinderen en wijzelf veilig naar de andere kant van het spoor als de spoorbomen bij bijvoorbeeld de Azelosestraat weer eens storing hebben? Dit probleem wordt met de verbindingsweg en de tunnel niet opgelost, terwijl dit wel beloofd is!

Kortom: de Bornse burger heeft niet de lusten , alleen de lasten.

Borne heeft voor haar financiële positie van de provincie de code geel gekregen, waarbij onze burgemeester de verwachting uitsprak binnen een jaar weer code groen te krijgen. Met een globaal tekort van €9.000.000 voor de verbindingsweg zal de financiele situatie van de gemeente Borne er niet rooskleuriger op worden.

Net als alle gemeenten in Nederland heeft ook Borne te maken met ingrijpende bezuinigingen. Het onderhoud en het beheer van de begraafplaats, de bezuinigingen in de zorg of op sport en welzijn zijn zaken die ons allemaal diep raken. Niet duidelijk is hoe de kosten voor het sociaal domein, zoals de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp) uit zullen vallen. Misschien moet er voor een goede zorg wel geld bij. Hoe "verkoop" baar is dan een verhoging van de OZB voor een verbindingsweg?

Voor de Zendernaren heeft de aanleg van de verbindingsweg ingrijpende gevolgen. Zo is een verkeerstoename voor de Hoofdstraat tot 20% te verwachten. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat door de aanleg van de verbindingsweg de 5b variant (om Zenderen heen) ooit nog gerealiseerd zal worden.

Samen met de Ondernemers op het industrieterrein Molenkamp heeft onze gemeente geïnversteerd in een revitalisering van dit terrein. Belangrijk voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Borne. Hoe zuur is het dat met het sluiten van de overweg Oonksweg het enkele ondernemers onmogelijk wordt gemaakt om hun bedrijf goed te ontsluiten en te ondernemen?

In het Project De Groene Poort is veel geld en energie gestoken, Dit project wordt in feite om zeep geholpen wanneer er een 70 km weg dwars over de Zenderse Esch wordt aangelegd. Bovendien liggen er onder het maaiveld restanten van oude boerderijen, waar de gemeente op basis van het verdrag van Malta onderzoek naar moet laten verrichten. Is dit bodemonderzoek in de begroting van de kosten van de verbindingsweg meegenomen?

Veiligheid: met het sluiten van de overweg Oonksweg is het zeer wel mogelijk dat een klein deel van de Prins Bernhardlaan het wat rustiger gaat krijgen. Maar het bestemmingsverkeer van zware vrachtwagens zal zich via de huidige kruising toch verplaatsen naar het Molenkamp. Bovendien zal het zware landbouwverkeer zich een weg moeten banen door de woonkernen van Borne. Een huiveringwekkend scenario.

Tot slot is de informatievoorziening van de gemeente Borne volstrekt onvoldoende . Zo leeft een groot deel van de inwoners o.a. van de wijk Het Olthof in de veronderstelling dat de verbindingsweg ver van de rand van de woonkern aangelegd gaat worden. Hier zou meer duidelijkheid gewenst zijn. De huidige weg is een 50 kilometer weg, maar de verbindingsweg zal een 70 kilometerweg worden. Dit bezorgt hen meer geluids- en uitstootoverlast. Hoezo rustiger?

De wethouder c.q. het college zal de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van donderdag a.s. 19.30 uur uitgebreider moeten informeren en voorlichten om een zorgvuldig raadsbesluit te waarborgen!

TOON UW BEZORGDHEID OVER DEZE PLANNEN DOOR AANWEZIG TE ZIJN OP DE PUBLIEKE TRIBUNE!

Namens GroenLinks Borne

M. Tikken